Koncepcja Muzycznego Przedszkola w Koszęcinie

Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 7.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz. 1324).

Misja przedszkola:
W misji przedszkola leży: wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowanie chrześcijańskiej postawy, wzmacnianie poczucia tożsamości chrześcijańskiej, troska o rozwój duchowy i moralny dzieci oraz wspieranie ich rozwoju intelektualnego, muzycznego, społecznego i fizyczno – zdrowotnego, rozwijanie aktywności twórczej, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Wychowanie religijne przedszkole realizuje poprzez: codzienną wspólną modlitwę, modlitwę przed posiłkami, koronkę do Miłosierdzia Bożego katechezę, przybliżanie treści roku liturgicznego, słuchowiska religijne, wychowanie „na co dzień” w duchu wartości chrześcijańskich (kształtowanie w dzieciach postawy otwartości na drugiego człowieka, szacunku wobec siebie i innych, poszanowanie godności drugiego człowieka z poszanowaniem jego indywidualności i odmienności), obchodzenie tradycji i zwyczajów świątecznych podpartych tradycją chrześcijańską, wychowanie przez sztukę przekazującą wartości chrześcijańskie i przybliżającą treści religijne. Wychowanie muzyczne opiera się w przedszkolu na kształtowaniu zdolności muzycznych poprzez zajęcia z rytmiki, indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych takich jak: gitara, pianino, skrzypce, zajęcia z emisji głosu, zajęcia edukacyjno-ruchowe z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, wykorzystanie instrumentów perkusyjnych podczas codziennych zajęć dydaktycznych i uroczystości, zajęcia taneczne (poznawanie tańców z rożnych zakątków świata), gry i zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie różnorodnych gatunków muzycznych , współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, udział w przeglądach i konkursach muzycznych.
Dużo uwagi poświęca się współpracy z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która koncentruje się na dziecku i jego potrzebach, dba o jego harmonijny rozwój w powiązaniu z programem dydaktyczno – wychowawczym. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż chcąc wychować dzieci w myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi być jednoznaczny.

Wychowanie w naszym przedszkolu ma charakter:
 Integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowości dziecka: fizyczną, zmysłową, intelektualną, emocjonalną, estetyczną, kulturową, społeczną, moralną i duchową.
 Personalistyczny – stawiając w centrum osobę wychowanka, jego potrzeby, predyspozycje i możliwości.
 Otwarty – świadomy różnic w rozwoju każdego dziecka; uwzględnia indywidualne możliwości psychiczne oraz zachodzące w nim zmiany, weryfikuje stosowane metody pracy wciąż poszukując nowych, szanuje prawa rodziców jako pierwszych nauczycieli i wychowawców, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.
 Pozytywny – kierujący się miłością do dziecka, koncentrujący się na kształtowaniu prawego człowieka.

Naszym celem jest:
 Wspieranie rozwoju wrodzonych predyspozycji dziecka poprzez wyrażanie wiary w jego możliwości i pomoc w odkrywaniu bogactwa zaszczepionego w nim przez Stwórcę.
 Organizowanie procesu kształcenia w sposób zapewniający każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
 Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 Rozwijanie u wychowanków samodzielności, wiary we własne możliwości, zaradności, otwartości, empatii, odporności emocjonalnej, umiejętności współdziałania.
 Stawianie zadań proporcjonalnych do możliwości każdego dziecka.
 Budzenie pragnienia stawania się dobrym, odpowiedzialnym, odważnym, wytrwałym.
 Pozwalanie na ponoszenie konsekwencji dokonywanych wyborów oraz uświadamianie, iż każdy ma prawo do popełniania błędów, które powinien wykorzystać do stawania się lepszym człowiekiem.
 Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianiu dobrych.
 Ochrona przed wszelkiego rodzaju złem.
 Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rozróżniamy następujące formy pracy z dzieckiem:
 zabawa, sztuka, edukacja, praca
 Praca z całą grupą, w zespole, indywidualna

Uznajemy, że zabawa jest:
 Główną formą działalności dziecka.
 Naturalną drogą zaspokajania jego zainteresowań oraz potrzeb. Będąc jednocześnie środkiem edukacyjnych oddziaływań, przyczynia się do wielostronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Zabawowa działalność to wrodzona, specjalna metoda uczenia się małego dziecka, poprzez którą uczy się i zdobywa doświadczenie.
 Zabawy konstrukcyjne zaspokajają potrzebę twórczej aktywności dziecka, wzbogacając jego wiedzę o materiałach konstrukcyjnych, uczą zmieniać rzeczywistość.
 Zabawy dydaktyczne są przygotowane przez nauczyciela. Służą uczeniu się: rozwojowi spostrzegawczości, uwagi, pamięci, myślenia, wzbogacaniu wiedzy i kształtowaniu mowy.
 Zabawy ruchowe wywierają wpływ na rozwój fizyczny dzieci oraz na rozwój takich cech jak: śmiałość, wytrwałość, odwaga, wola podejmowania wysiłku, wiara we własne możliwości i siły.
 Zabawy swobodne i tematyczne.

Normy zachowania się podczas posiłków:
 Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.
 Staramy się jeść w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
 Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.
 Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy "dziękuję".
 Posiłek zaczynamy modlitwą.

Normy zachowania się w łazience:
Mycie rąk:
 Podwijamy rękawy, aby się nie zmoczyły.
 Moczymy ręce, aby trochę rozpuściło się mydło, które usuwa brud.
 Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę, tak aby każdy palec był umyty.
 Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło.
 Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi.
 Zakręcamy wodę.
 Wycieramy bardzo dokładnie dłonie, każdy palec oddzielnie.
 Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika.
 Odwijamy rękawy.
 Gasimy światło.
Ręce myjemy:
 Zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu.
 Zawsze po wyjściu z toalety.
 Zawsze po powrocie z podwórka.
 Zawsze po zajęciach plastycznych.
Normy zachowania w szatni:
 Starannie układamy swoją odzież, buty, ustawiamy równo w półce.
 Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
 Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
 Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

Normy zachowania się w sali zabaw:
 Witamy się z siostrą po wejściu do sali przez pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” lub „Szczęść Boże”.
 Pomagamy sobie wzajemnie.
 Stosujemy zasadę „dziewczynka ma pierwszeństwo”.
 Mówimy do siebie miłe słowa tak, by nie robić nikomu krzywdy.
 Mówimy umiarkowanym głosem.
 Używamy form grzecznościowych.
 Bezpiecznie poruszamy się po Sali.
 Zgłaszamy nauczycielowi wyjście do toalety.
 W czasie zabawy bawimy się zgodnie, dzielimy się zabawkami.
 Nie przynosimy do przedszkola zabawek militarnych, zabawek budzących agresję oraz lalek w stylu „monster high”.
 Podczas rozmowy nawiązujemy ze sobą kontakt wzrokowy.
 Słuchamy się nawzajem i nie przerywamy osobie mówiącej.
 Zawiadamiamy siostrę o zniszczonych zabawkach.
 Kończymy zabawę po usłyszeniu dzwonka lub innego umówionego sygnału.
 Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce.
Normy zachowania się na placu zabaw:
 Bezpiecznie korzystamy z urządzeń ogrodowych: huśtawek, bujaków, zjeżdżalni.
 Bez potrącania się wchodzimy na zjeżdżalnię.
 Zachowujemy bezpieczną odległość od huśtawki będącej w ruchu.
 W ogrodzie poruszamy się bez potrącania innych.
 W piaskownicy nie sypiemy innych dzieci piaskiem oraz nie wynosimy piasku poza obręb piaskownicy.
 Szanujemy zabawki ogrodowe.
 Nie wysypujemy żwiru na chodnik i trawnik.
 Szanujemy zieleń na placu zabaw.
 Rodzice i opiekunowie zgłaszają odbiór dziecka.
 Dbamy o bezpieczeństwo, pamiętając, aby zawsze była zamknięta furtka.
 Przeprowadzenie diagnozy wstępnej.
 Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju.
 Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej.
 Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
 Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
o Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
o Teczek prac, kart pracy i innych dokumentów,
o Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
o Rozmów.

Kierunek działań edukacyjno-wychowawczych:
 Ukazywanie dziecku jego mocnych stron, stosowanie pochwał.
 Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków.
 Pokazywanie, że dziecko potrafi więcej niż myśli.
 Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 Powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.
 Stosowanie indywidualizacji jako pomocy do zrozumienia dziecka.
 Spełnianie oczekiwań względem dzieci i ich zrozumienie.
 Dbałość o swój rozwój zawodowy poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
 Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań.
 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami.

Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez:
 Powołanie i czynna działalność Rady Rodziców/
 Organizowanie zebrań i prelekcji dla rodziców.
 Zapoznawanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy.
 Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 Przekazywanie informacji o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 Przekazywanie porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 Systematyczne wymienianie doświadczeń w indywidualnych rozmowach z rodzicami.
 Czynny udział rodziców w imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 Zaktywizowanie rodziców do współpracy i odpowiedzialności za grupę i przedszkole.
 Ukazanie placówki jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
 Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy:
 Zebrania ogólne
 Konsultacje indywidualne
 Prowadzenie kącika dla rodziców
 Organizacja warsztatów i zajęć integracyjnych dla rodziców
 Organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów, wycieczek
 Organizacja imprez przedszkolnych
 Praca na rzecz przedszkola
 Uczestniczenie w przeglądach i konkursach wspólnie z innymi przedszkolami.
 Występy okazjonalne w Domu Kultury
 Festyny rodzinne
 Uczestnictwo w akcjach charytatywnych
 Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, wymieniają doświadczenia.
 Nauczyciele poszerzają swoje kontakty, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

 Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
 Koncepcja Pracy jest raz w roku analizowana i modyfikowana.
 Zmian w koncepcji dokonuje dyrektor wraz z zespołem pedagogicznym.

Koncepcja Pracy została opracowana przez zespół pedagogiczny.
Koncepcja Pracy została zatwierdzona przez dyrektora w dniu 25 października 2013.
Ostatnia modyfikacja wprowadzona została dnia 20 czerwca 2014.

Przedszkolowo.pl logo